Privaatsuspoliitika

ABC Supermarkets AS isikuandmete privaatsuspoliitika

Teie privaatsus ja isikuandmete edastamise turvalisus on ABC Supermarkets AS-i (edaspidi ABC Supermarkets) jaoks tähtis.

Klientide parimaks teenindamiseks ja kõigi lepinguliste suhete korrektseks täitmiseks kogub ja säilitab ABC Supermarkets klientide ja teiste isikute andmeid alltoodud põhimõtete järgi, eelkõige:

-isikuandmeid kogutakse minimaalselt võimalikus mahus,

-isikuandmeid kasutatakse vaid sihtotstarbeliselt teenuse osutamiseks, lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks ja oma teenuste tutvustamiseks.

Oleme rakendanud tehnilisi ja korralduslikke meetmeid selleks, et kaitsta Teie andmeid kaotsimineku, muutmise, varguse ja kõrvaliste isikute juurdepääsu eest. Andmetele on ligipääs ainult selleks volitatud isikutel.

Privaatsuspoliitikas toodud põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute andmete töötlemisel, sh füüsilise isiku kui ettevõtte volitatud esindaja suhtes.

Privaatsuspoliitika kehtib kõikide füüsilisest isikust klientide ja kasutajate suhtes, kes ostavad ABC Supermarketsi poolt pakutavaid kaupu, tooteid ja teenuseid ning kes külastavad ABC Supermarketsi ettevõtete kaupluseid (Comarket, Delice, Solarise Toidupood), veebisaite (www.comarket.ee, www.delice.ee, www.abccom.eu) või ettevõtte sotsiaalmeedia kontosid.

Meie veebilehed võivad sisaldada välislinke teiste isikute veebilehtedele. Juhime tähelepanu, et meie privaatsuspoliitika ei hõlma isikuandmete töötlemise tingimusi teiste isikute veebilehtedel.

Andmete kogumise ja töötlemise eesmärgid

ABC Supermarkets töötleb isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:
• kliendisuhete haldamiseks ja kliendiga suhtlemiseks
• kliendilepingu sõlmimiseks ja täitmiseks
• kliendi päringutele vastamiseks
• kliendisuhete arendamiseks ja analüüsimiseks
• toodete ja teenuste pakkumiseks
• otseturunduseks
• tarbijaharjumuste uurimiseks
• teenuste haldamiseks ja arendamiseks
• veebilehe kasutamiseks ja täiustamiseks
• loosimiste ja küsitluste läbiviimiseks
• müügistatistika koostamiseks
• isikute ja vara kaitseks
• seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Otseturundus
Vaid Teie poolt antud nõusoleku korral kasutatakse Teie isikuandmeid otseturunduslikel eesmärkidel, nt kutsudes Teid osa võtma kampaaniamängudest ja loosimistest ning saates Teile uudiskirju ja pakkumisi Teie valitud suhtluskanalisse: post, sms, e-post, sotsiaalmeedia. Juhul, kui Te ei soovi enam otsepakkumisi saada, on Teil igal ajal õigus võtta isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi järgides otsepostituses olevaid juhiseid või võttes meiega ühendust e-posti teel: data@abcsupermarkets.eu

Videosalvestused
ABC Supermarkets kauplustes on isikute ja vara kaitse eesmärgil videovalve.

Kõikidele videosalvestistele on juurdepääs vaid isikutel, kellel on õigus videosalvestistega tutvuda oma tööülesannetest lähtuvalt.

Küpsiste kasutamine
ABC Supermarketsi veebilehed kasutavad küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust.

Veebilehtedel võivad olla kasutusel järgmised küpsised:
• seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist;
• püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebilehel;
• esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kasutajalesobilikku reklaami ja pakkumisi;
• kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.
Kasutaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajatel kättesaadavad.

Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutavad veebilehed piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Isikustamata andmete töötlemine
ABC Supermarketsi veebilehtede külastamisel võime koguda Teilt isikustamata andmeid nagu veebilehe külastamise kuupäev ja kellaeg, veebilehelt alla laetud info, teave brauseri nime ja operatsioonisüsteemi kohta, interneti-teenuse pakkuja ning muud sarnast teavet. Töötleme nimetatud andmeid anonüümselt ning andmeid kasutatakse veebilehe funktsionaalsuse parandamise eesmärgil.

Milliseid andmeid kogutakse?

ABC Supermarkets võib teenuse parima osutamise eesmärgil teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses koguda isikuandmeid, mille hulka kuuluvad eelkõige, kuid mitte ainult Teie nimi, isikukood, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber ning digitaalsete seadmete poolt edastatud tehniline info (nt küpsised ja muud sarnased tehnoloogiad) ning Teie kujutis ja muud isikuandmed ja tegevus, mis on nähtav videovalvega alas.

ABC Supermarketsil on õigus keelduda teenuse osutamisest, kui teenuse osutamine ilma isikuandmete töötlemiseta ei ole võimalik.

Millistest allikatest kogume isikuandmeid?

Teilt endalt
ABC Supermarkets kogub Teie isikuandmeid Teie nõusolekul kliendisuhte alguses ja jooksul. Kogume Teie isikuandmeid ainult juhul, kui Te edastate sellist teavet vabatahtlikult.

Kaupluste videovalve kaameratelt
Me kogume ja töötleme isikuandmeid kasutades tehnilisi meetmeid, st turvakaameraid, videovalvesüsteeme ja muid sarnaseid tehnoloogiaid.

Isikuandmete jagamine

Teenusepakkujad
ABC Supermarkets võib Teie isikuandmete töötlemisel kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid, kes osutavad meile vajalikke teenuseid (näiteks tarkvaraarendus, otseturustuse edastamine, makse- ja postiteenuse osutajad). Need ettevõtted saavad teie isikuandmeid töödelda ainult vastavalt meie juhistele ega või kasutada neid muul otstarbel. Nad on ka seaduse ja meie koostöölepinguga kooskõlas kohustatud Teie isikuandmeid kaitsma.

Õiguskaitseorganid
ABC Supermarketsil on õigus edastada isikuandmeid järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides toodud juhtudel.

Kus töötleme teie isikuandmeid?

Töötleme teie isikuandmeid alati Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna siseselt. Teie isikuandmeid ei edastata ega töödelda väljaspool neid piirkondi asuvates riikides

Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?

ABC Supermarkets võib töödelda Teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik ABC Supermarketsi ja Teie vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks kuni Teie poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või maksu- ja õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni.

ABC sooduskaardi programmis säilitatakse kaardi kasutaja isiku- ja ostuandmeid 3 aastat arvates kaardi aegumisest ning peale nimetatud tähtaja saabumist isikuandmed kustutatakse automaatselt.

Kõiki isikuandmeid, mis on seotud kaebuse, nõude ja päringu haldamisega säilitatakse 1 kuu viimasest vastamisest Teile, kuid mitte kauem kui 1 aasta kaebuse, nõude või päringu kättesaamisest. Kui kaebuse või nõude lahendamisega seonduvalt on pooleli õiguslik vaidlus, säilitatakse isikuandmeid kuni 3 aastat kaebuse lahendamisest või õigusvaidluse lõppemisest. Juhul, kui kaebus lahendatakse kompromisskokkuleppe sõlmimise teel, säilitatakse Teie isikuandmeid 7 aastat peale vastava leppe sõlmimist.

Kõiki isikuandmeid, mis on seotud kampaaniamängude, loosimiste ja/või võistluste korraldamise ja haldamisega ning võitja väljaselgitamise ja väljakuulutamisega, säilitatakse kuni 3 kuud kampaania lõppemisest. Kampaanias osalemisega annab kampaanias osaleja korraldajale nõusoleku kasutada oma isikuandmeid kampaania auhindade loosimistel võitjate väljaselgitamiseks ja auhindade kätteandmiseks ning võitjate nimede avaldamiseks ABC Supermarketsi kodulehtedel, (sotsiaal)meedias, reklaamides ja PR-kampaaniates ilma selle eest täiendavat tasu maksmata. Kui seoses kampaaniamängude ja/või võistlustega esitatakse kaebus, võidakse isikuandmeid säilitada kauem. Sellisel juhul säilitatakse isikuandmeid kuni 3 aastat kaebuse on lahendamisest või õigusvaidluse lõppemisest. Juhul, kui kaebus lahendatakse kompromisskokkuleppe sõlmimise teel, säilitatakse Teie isikuandmeid 7 aastat peale vastava leppe sõlmimist.

Videosalvestisi säilitatakse reeglina kuni 3 kuud, välja arvatud kui pikem säilitamise vajadus on seotud käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud järelevalvemenetlusega. Sellisel juhul säilitatakse salvestist tuvastatud probleemi lahendamiseni või vastava juurdluse lõpetamiseni.

Pärast nimetatud tähtaegu kustutame Teie isikuandmed turvalisel viisil, nii et neid ei saa enam Teiega seostada.

Teie õigused

Andmekaitseseadus näeb Teile seoses isikuandmete töötlemisega ette hulga õigusi.

Juurdepääs isikuandmetele
Teil on õigus paluda juurdepääsu isikuandmetele, mida Teie kohta on kogutud. Juhul, kui soovite koopiat oma isikuandmetest, saame selle saata e-postiga turvalisuse huvides ainult krüpteeritult, lisades Teid failide adressaadiks Teie isikukoodi kasutades. Kui Teil puudub tehniline võimalus avada sellist faili või kui Teie isikukoodi järgi ei ole teid võimalik failide krüpteerimisel adressaadiks lisada, siis saate soovitud dokumendid kätte isiklikult meie kontorist.

Isikuandmete parandamine
Veelgi enam, kui Teie meelest on teave Teie kohta vale või puudulik, on Teil õigus paluda meil seda muuta.

Nõusoleku tühistamine
Kui Te olete andnud nõusoleku, et Teie isikuandmeid kasutatakse otseturunduslikel eesmärkidel, on Teil õigus igal ajal oma antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks tühistada.

Vastuseis andmetöötlusele õigustatud huvide alusel
Teil on õigus olla vastu meie õigustatud huvidel põhinevale isikuandmete töötlemisele. Siiski jätkame Teie andmete töötlemist ka Teie vastuseisu korral, kui meil on mõjuvad motiveeritud põhjused andmetöötluse jätkamiseks. Et nimetatud õigust kasutada, palun esitage meile kirjalik vastavasisuline taotlus.

Kustutamine
Teatud asjaoludel on Teil õigus meilt nõuda oma isikuandmete täielikku või osalist kustutamist. See ei kehti juhtudel, kui oleme seadusega kohustatud andmeid säilitama. Kustutamiseks palume esitada vastavasisuline kirjalik taotlus.

Töötlemise piiramine
Teatud tingimuste korral on Teil õigus ka piirata oma isikuandmete töötlemist. Et nimetatud õigust kasutada, palun esitage meile kirjalik vastavasisuline taotlus.

Andmete ülekantavus
Teil õigus paluda oma isikuandmete edastamist teisele andmetöötlejale („andmete ülekantavus“). See õigus katab ainult neid andmeid, mis Te olete meile oma nõusoleku või lepinguga andnud ja kus töötlemist teostatakse automaatselt. Et nimetatud õigust kasutada, palun esitage meile kirjalik vastavasisuline taotlus.

Teie isikuandmeid töötleva ettevõtte kontaktandmed

Kui Teil tekib mis tahes küsimusi seoses oma isikuandmete töötlemisega, palun võtke meiega ühendust:

ABC Supermarkets AS, registreerimisnumber 10714195
Aadress: Mustjuure 9, Tallinn 10618, Eesti Vabariik
E-posti aadress: data@abcsupermarkets.eu

Kui Te ei ole rahul meie tegevusega isikuandmete töötlemisel või saadud vastustega oma päringutele, on Teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee

Küpsised aitavad meil teenuseid edastada. Meie teenuseid kasutades nõustute sellega, et kasutame küpsiseid. Rohkem infot.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sulge